ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities.

1.1 Opdrachtnemer: Bouwtoezicht Arthur Boer, hierna te noemen BAB.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk -, rechtspersoon of openbaar lichaam die aan BAB opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden, tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van diensten, hierna te noemen opdrachtgever.

1.3 Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
1.4 Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BAB voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BAB en de
opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat
deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BAB, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden BAB en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met BAB zijn overeengekomen.

2.6 Indien BAB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BAB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen.

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling
verplicht BAB niet tot het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van BABzijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Onder
aanbod wordt verstaan een door BAB gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door
aanvaarding daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht BAB niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Annulering.

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat BAB met de uitvoering is begonnen, mits de
opdrachtgever de voor BAB ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door BAB geleden verliezen en
gederfde winst en de kosten die BAB al ter voorbereiding heeft gemaakt.

4.2 Nadat BABmet de uitvoering van de overkomst is begonnen, is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te
annuleren.

Artikel 5 Prijs.

5.1 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het prijzen en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
5.2 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het prijzen en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

5.3 De prijs die BAB voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de door BAB opgegeven
prestatie.

5.4 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit
gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.5 Indien tussen BAB en opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, wordt de prijs bepaald op basis van het door BAB
gehanteerde uurtarief, vermeerdert met verschotten.

5.6 De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Prijswijzigingen.

6.1 BAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van
de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere
arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie
of reststoffen, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen het wijzigen van omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar
zijn.

6.2 Onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke
computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever, die BAB tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan
BAB bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen
prijs. Ook buitengewone of in redelijkerwijs onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken
materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3 BAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of te verlagen, indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificatie/overeenkomst aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst
van de werktekeningen en modellen. BAB zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud
van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.

6.4 BAB zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. BAB zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 7 Meer- en minderwerk.

7.1 Als meerwerk wordt beschouwd al wat dat door of namens de opdrachtgever, derden, keuringsinstanties of door wijziging van
wetsartikelen of door enige andere oorzaak aan BAB wordt opgedragen, dat buiten de aanbieding van BAB valt.

7.2 Het meerwerk wordt door BAB zo spoedig mogelijk na opdracht van of namens opdrachtgever, door BAB bevestigd,
waarna opdrachtgever dit voor akkoord tekent.
7.3 Als minderwerk wordt beschouwd al wat dat in of namens de opdrachtgever, derden, keuringsinstanties of wijziging van
wetsartikelen minder wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Betalingstermijn.

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.2 BAB is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

8.3 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van BAB
zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan BAB te betalen bedragen. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat
BAB daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op verzoek van
BAB tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

8.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, als in artikel 8.1 bedoelt, dan is de opdrachtgever wegens vertraging in de voldoening
van het door hem verschuldigde bedrag een rente van 3% per maand verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Indien de
wettelijke rente hoger is dan voornoemd rentepercentage, is BAB gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

8.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van BAB en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens BAB onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten
9.1 Indien deOpdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
9.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BAB, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BAB , voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
9.4 Voor zover deOpdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft BAB pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat BAB de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
9.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Levering.

10.1 Onder leveringstermijn wordt mede verstaan de termijn waarbinnen de door BAB te verrichten werkzaamheden gereed dienen
te zijn. Deze termijn dient slechts te worden beschouwen als indicatief en is nimmer een fatale termijn.

10.2 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door BAB krachtens de
overeenkomst te leveren zaken. De opdrachtgever zal zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren
zaken niet na eerste verzoek van BAB bij hem ophaalt of, indien aflevering aan het adres van de opdrachtgever is
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

10.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever
draagt steeds het risico van vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van telefoonnet en elke
daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

10.4 Een door BAB opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste
termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. BAB is, ook bij uiterst overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de
opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

10.5 De binding van BAB aan de uiterste leveringstermijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk
wenst.

10.6 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om
tijdige levering door BAB mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van BAB.

10.7 Bij niet naleving van het artikel 9.6 en artikel 8.3 en 8.4 is de overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

11.1 Al het geen door BAB aan de opdrachtgever is geleverd blijft eigendom van BAB totdat de opdrachtgever heeft voldaan
aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, inclusief rente en kosten.

11.2 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 12 Eigendomsrechten BAB.

12.1 Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten, en
andere bescheiden, modellen, computerbestanden en alle andere informatiedragers die BAB bij de vervulling van de opdracht heeft
vervaardigd, blijven eigendom van BAB, ongeacht of deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

12.2BAB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
12.3 BAB behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Inhoud en wijziging van de overeenkomst.

13.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt BAB de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
13.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BAB zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
13.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal BAB de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
12.4 Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal BAB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal BAB proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
13.5 BAB zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BAB kunnen worden toegerekend.
13.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BAB zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 14 Verplichtingen opdrachtgever.

14.1 De opdrachtgever verschaft BAB alle inlichtingen, gegevens, tekeningen e.d. die nodig zijn voor de behoorlijke vervulling van
de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem of namens hem
aan BABverstrekte inlichtingen, gegevens en bescheiden. De opdrachtgever vrijwaart BAB voor aanspraken van derden ter
zake van deze inlichtingen, gegevens, bescheiden e.d..

14.2 De opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden die BAB bij de vervulling van zijn opdracht vervaardigt, tijdig
beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid BAB.

15.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. BAB is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van BAB. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
15.2 BAB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
15.3 BAB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BAB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BAB kenbaar behoorde te zijn.
15.4 Indien BAB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BAB beperkt tot het bedragtot maximaal eenmaalhet bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door BAB aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat BAB overeenkomstig de verzekering draagt.
15.5 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor BAB aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan BAB te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
15.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BAB vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Tekortkomingen van BAB in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te
wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen.

16.2 Tekortkomingen van BAB in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare
nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere
maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan BAB toe te rekenen en geven de
opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 17 Ontbinding van de overeenkomst
17.1 Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel door teniet gaan van de opdracht als gevolg van overmacht is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient in geval van ontbinding BAB schadeloos te
stellen, onder deze schade wordt mede begrepen de door BAB gederfde winst en de door BAB gemaakte kosten.

17.2 Indien de opdrachtgever de door BAB vervaardigde bescheiden, waaronder begrepen tekeningen, ontwerpen en berekeningen
afkeurt, en de opdrachtgever is onwillig om BAB een nadere kans te bieden, is de opdrachtgever gehouden om BAB
schadeloos te stellen, in overeenstemming met artikel 16.1.

17.3 BAB is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien buiten zijn schuld om de opdracht niet wordt goedgekeurd. De
opdrachtgever dient BAB schadeloos te stellen.

17.4 Indien BAB door de opdrachtgever in de uitvoering wordt belemmerd dan wel dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet nakomt, is BAB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient BAB schadeloos te
stellen, overeenkomstig artikel 16.1.

17.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is BAB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
BAB zal dan de door hem gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 18 Opschorting
18.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft BAB het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
18.2 Voorts is BAB bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
na het sluiten van de Overeenkomst BAB omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BAB kan worden gevergd.
18.3 BAB behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Privacy
19.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan BAB verstrekt, zal BAB zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
19.2 BAB handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. BAB zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
19.3 De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
19.4 BAB mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
19.5 BAB mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
19.6 Het is BAB niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
19.7 BAB zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
19.8 De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

19.9 De Opdrachtgever gaat akkoord dat BAB de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 20 Vrijwaring
20.1 De Opdrachtgever vrijwaart BAB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
20.2 Indien BAB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BAB zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van BAB en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1 Op de overeenkomst tussen BAB en de opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 22 Geschillen
22.1 Alle geschillen die voorvloeien uit de overeenkomst tussen BAB en de opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank te
Almelo, tenzij het geschil behoort tot de competentie behoort van de kantonrechter. In dat geval is de rechtbank, sector kanton
bevoegd van de woonplaats van de opdrachtgever.

blank